Algemene voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van inDSGN, gevestigd in Wijchen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70488584.

De algemene voorwaarden zijn telkens van toepassing indien er gebruikt wordt gemaakt van onze werkzaamheden/diensten.

Artikel 1: Toepasbaarheid

1.1 De algemene voorwaarden is van toepassing op alle diensten/werkzaamheden die inDSGN aanbiedt. Er kan alleen van worden afgeweken indien inDSGN dit schriftelijk heeft bevestigd.

1.2 Wanneer er van de algemene voorwaarden wordt afgeweken en dit schriftelijk is bevestigd door inDSGN, dan geldt dit alleen voor de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 2: Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte staat vermeld of op een andere manier schriftelijk is bevestigd. Verder zijn alle aanbiedingen/prijzen op de offerte 14 dagen geldig, tenzij anders op de offerte staat vermeld.

2.2 Offertes dienen om te komen tot een overeenkomst. De overeenkomst kan gelijk zijn aan de door de partijen getekende offerte, of door het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst gebaseerd op de offerte.

2.3 Indien een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld, zal de laatste offerte als uitgangspunt dienen.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige orders.

Artikel 3: Prijzen en leveringen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is aangegeven door inDSGN. Alle prijzen zullen te allen tijde duidelijk blijken uit de getekende offerte dan wel overeenkomst.

3.2 inDSGN bepaalt de prijs op basis van het uurtarief, de aan de opdracht gewerkte uren en de voor de uitvoering van de opdracht eventuele gemaakte kosten. inDSGN declareert ook de reistijd, indien op locatie wordt afgesproken. Bovendien worden de gereden km’s in rekening gebracht.

Artikel 4: Betalingen

4.1 De opdrachtgever dient de facturen van inDSGN binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2 inDSGN is gerechtigd om periodiek te factureren, dat wil zeggen per opdracht of per tijdsperiode, in de regel zal dit per maand zijn.

4.3 De opdrachtgever dient op eerste verzoek van inDSGN de kosten voor advertenties, media en de porto- en andere verspreidingskosten vooruit te betalen.

4.4 De opdrachtgever is ten alle tijden verplicht om de vergoedingen te betalen overeenkomstig de opdrachtomschrijving en of de begroting/offerte, ongeacht of tot verveelvoudiging overgegaan wordt of niet. Uitgangspunt is dat vergoeding in de getekende offerte dan wel overeenkomst staan vermeld.

4.5 Alle betalingen dienen op de bankrekening van inDSGN te worden overgemaakt.

4.6 Indien van toepassing zal elke betaling eerst in mindering worden gebracht op nog uitstaande rente en kosten van deze opdrachtgever en vervolgens in mindering gebracht worden op de oudste factuur, ongeacht eventuele door de opdrachtgever vermelde factuurnummers of factuuromschrijvingen.

4.7 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij -zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist- een rente over het factuurbedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten zijn.

4.8 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en/of niet tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4.9 Mocht de opdrachtgever in verzuim zijn, dan houdt inDSGN zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is inDSGN gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van inDSGN om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Opdrachten en wijzigingen

5.1 Een opdracht wordt uitsluitend door inDSGN aanvaard na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de offerte dan wel overeenkomst, per post of per mail.

5.2 Wijzigingen in de opdracht nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever aan inDSGN te worden meegedeeld, dit ter beoordeling van inDSGN. Wijzigingen in de opdracht dienen altijd schriftelijk plaats te vinden.

5.3 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste, dan wel ten gunste van de opdrachtgever. Dit zal schriftelijk en tijdig worden vastgelegd.

5.4 Ingeval van wijzigingen in de opdrachtstelling of ingeval het doel van de opdracht wegens overmacht van de zijde van de opdrachtgever niet meer door kan gaan, zal de opdrachtgever inDSGN een schadeloosstelling dienen te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten, conform de getekende offerte dan wel de overeenkomst. Indien de opdrachtgever de geleverde dienst afkeurt en onwillig is om aan inDSGN een nadere kans te bieden, dient de opdrachtgever inDSGN een schadeloosstelling te betalen ter grootte van het totale honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten.

5.5 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door inDSGN buiten haar rekening en risico wordt overschreden.

5.6 inDSGN heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, als:

buiten toedoen of nalaten van inDSGN de overeengekomen dienst niet tot stand komt of wordt goedgekeurd.
de opdrachtgever in gebreke is en in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze of andere overeenkomsten met inDSGN.
Mocht een van deze gevallen zich voordoen dan heeft inDSGN het recht op vergoeding van het bedrag van de tot dan toe gewerkte uren en de gemaakte kosten zulks onverminderd het recht om daadwerkelijk schade te vorderen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken, zoals de diensten, producten en goederen, blijven het eigendom van inDSGN totdat alle facturen voortvloeiende uit die opdracht zijn betaald.

6.2 De opdrachtgever verplicht zich geen zaken te vervreemden, dan wel anderszins het bezit hierover te verliezen, waarop nog het voornoemde eigendomsvoorbehoud ligt.

Artikel 7: Opschorting, staking en ontbinding

7.1 inDSGN is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te staken indien de opdrachtgever de betalingscondities zoals in deze algemene voorwaarden vermeld dan wel anderszins overeengekomen, niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

7.2 Daarnaast is inDSGN gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in het geval dat de opdrachtgever niet, of niet tijdig behoorlijk haar verplichtingen nakomt dan wel in geval van faillissement, surseance of anderszins beëindiging c.q. stillegging van de opdrachtgever.

7.3 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

7.4 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarboven is inDSGN alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door inDSGN gederfde inkomen.

Artikel 8: Levertijden

8.1 inDSGN zal er ten alle tijden naar streven om de aangegeven levertijden na te komen. Deze gelden echter slechts bij benadering tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 inDSGN neemt ten aanzien van de aangegeven levertijden geen enkele garantie op zich en niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 inDSGN draagt zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan inDSGN ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens waarvan voor inDSGN kenbaar is dat deze als vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

9.2 inDSGN werkt conform de nieuwe regels AVG.

9.3 inDSGN werkt conform het privacyreglement. Het privacyreglement zal op de website worden vermeld.

Artikel 10: Klachtenafhandeling

10.1 Over zichtbare gebreken dient door de opdrachtgever direct nadat inDSGN de door hem verrichte werkzaamheden/diensten aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 8 dagen na het verschijnen in een communicatiemedium, schriftelijk te worden gereclameerd.

10.2 Over onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden doch tenminste 14 dagen na aflevering, dan wel voorlegging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever.

10.3 Reclamaties omtrent facturen dienen binnen 8 dagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk bij inDSGN te worden ingediend. De betalingstermijn wordt echter ten gevolge van dergelijke reclamatie niet opgeschort.

10.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.

10.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van inDSGN beslissend.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

11.1 De opdrachtgever vrijwaart inDSGN tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake juistheid en de feitelijke inhoud alsmede de rechten van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat onverlet de gebruikelijke zorgplicht van inDSGN.

11.2 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid door inDSGN ter zake wordt erkend, zal deze uitsluitend te zijner keuze hetzij een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde hetzij het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is inDSGN nimmer verplicht.

11.3 De aansprakelijkheid van inDSGN voor enige schade welke hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door het bedrijf geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de beloning verminderd met de door inDSGN gemaakte kosten voor personeel en derden. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

11.4 inDSGN is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, gegevens, die het bedrijf voor, door of namens zijn opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

11.5 inDSGN is nimmer gehouden tot enige schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerd bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een afgesloten verzekering.

Artikel 12: Aansprakelijkheid m.b.t. digitale uitingen, digitale media en data

12.1 Indien de aan inDSGN verstrekte opdracht, de ontwikkeling, gebruik, ontwerp van software dan wel andere digitale uitingen betreft of wanneer inDSGN uitingen ontwikkelt waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen en/of software inclusief digitale mediadragers, in de ruimste zin des woords, accepteert inDSGN hiervoor, mede gezien de ondoorzichtigheid van de huidige wet en jurisprudentie op het gebied van Internet en andere digitale uitingen en gezien het ontbreken van historische ervaring met digitale data en media, geen enkele aansprakelijkheid. Onder digitale uitingen worden ook Internet en multimediaproducties begrepen. Indien de opdrachtgever hiervan wenst af te wijken dient dit separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

12.2 Een door inDSGN geaccepteerde opdracht is slechts een inspanningsverbintenis en zal door inDSGN dus naar beste kunnen worden uitgevoerd zonder dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.

12.3 inDSGN houdt een archief bij van haar digitale bestanden en producties. Dit is slechts een eenzijdige inspanningsverbintenis waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Van de digitale producties worden backups gemaakt. Deze digitale bestanden worden 3 jaar lang bewaard. Een en ander betekent dat een opdrachtgever, indien hij een herdruk wenst dan wel op andere wijze van deze archiefbestanden gebruik wenst te maken, van inDSGN kan verlangen dat gebruik gemaakt wordt van bovengenoemde gearchiveerde bestanden. Het is echter aan de beoordeling van inDSGN voorbehouden of deze bestanden voor de gewenste toepassing nog over de vereiste kwaliteit beschikken. Op grond van het bovenstaande is inDSGN dan ook niet aansprakelijk voor de archivering en houdbaarheid van digitale bestanden en producties.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

13.1 Conform de bepalingen in de auteurswet 1912 blijven alle producties, (in welke vorm dan ook) in opdracht gemaakt van opdrachtgever het geestelijk eigendom van inDSGN.

13.2 De opdrachtgever en inDSGN zijn vrij om het werkstuk of een enkel verveelvoudigd exemplaar te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie alsmede voor de expositie van dit werkstuk en kunnen daarbij elkaars naam vermelden. Dit echter niet eerder dan wanneer het werkstuk of de eerste verveelvoudiging ervan openbaar is gemaakt (daartoe behoren ook de voorpublicaties en nulnummers) en niet buiten de door de overeenkomst gestelde grenzen met betrekking tot gebruik, oplage en verspreidingsgebied.

13.3 inDSGN is niet aansprakelijk indien het ontwerp of de daarna vervaardigde verveelvoudiging, dan wel licentie of het toepassen of gebruik van het ontwerp, inbreuk zal maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, merkenrecht, octrooirecht van een derde dat onbekend was voor of ten tijde van de levering van het ontwerp (en de werktekeningen).

13.4 Teksten en afbeeldingen die door de opdrachtgever worden verstrekt, dienen door de opdrachtgever op authenticiteit te worden gecontroleerd en mogen niet in strijd zijn met enig recht van een derde. Opdrachtgever is hiervoor volledig aansprakelijk.

13.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde, dan wel tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

13.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke toestemming van inDSGN.

Artikel 14: Overdracht en plichten

14.1 inDSGN heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft dit niet te willen.

14.2 In de situatie dat de (relevante) activiteit(en) van de onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook, wordt samen gebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft nakoming van de bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 15: Overmacht

15.1 In geval inDSGN door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat inDSGN tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop inDSGN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor inDSGN niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van inDSGN of van derden, ziekte van de medewerker van inDSGN, die belast is met de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen. inDSGN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat inDSGN haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3 inDSGN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voor zover inDSGN tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is inDSGN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15.5 In geval van overmacht zal inDSGN zich naar redelijkheid inspannen om opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 16: Rechtskeuze

16.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.